Back To Home
คุณชัช

T.084 1433008  /  Line ID: zendow


ต้องการขายเหล็ก มีรายการดังต่อไปนี้
10. 9. 61

รูปภาพ
รายการ
ราคา

คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กเส้นกลม

หนา 6 หุน (19มิล)

ยาวประมาณ 40 - 80 เซ็นติเมตร

ก.ก.ละ 15.-

มีจำนวน 5 ตัน


คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กแผ่น(เศษ)

หนา 1.80 มิล   หน้า 4 ฟุต

ก.ก.ละ 14.-

มีจำนวน 2 ตัน


คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กเหรียญกลม

หนา 16 มิล   โต 60 มิล

ก.ก.ละ 13.-

มีจำนวน 5 ถัง(200ลิตร)


คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กเหรียญกลม

หนา 16 มิล   โต 48 มิล

ก.ก.ละ 15.-

มีจำนวน 3 ถัง(200ลิตร)


คลิกที่รูปภาพ เพื่อดูภาพใหญ่
เหล็กเหรียญกลม

หนา 8 มิล   โต 91 มิล

ก.ก.ละ 17.-

มีจำนวน 2 ถัง(200ลิตร)